Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Sport /Tejen etrabynda mugallymlaryň arasynda mini-futbol boýunça ýaryş geçirildi
  15.09.2023
251
Tejen etrabynda mugallymlaryň arasynda mini-futbol boýunça ýaryş geçirildi

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylyny dabaralandyrmak we Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli Tejen etrap bilim bölüminiň hem-de Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda etrabyň 30-njy orta mekdebiniň sport meýdançasynda sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça  geçirildi.

 

 

Bu ýaryşa etrabyň orta mekdepleriniň mugallymlaryndan düzülen toparlar gatnaşdylar. Ýaryş ähli toparlar üçin hem diýseň gyzykly geçdi.

 

Diýseň çekeleşikli geçen bäsleşigiň ahyrynda ýer eýeleri  netijeli oýun görkezip 1-nji orny eýelemegi başardylar. Şeýlelikde 2-nji orny 36-njy mekdep, 3-nji orny bolsa 42-nji mekdebiň mugallymlary eýelemegi başardylar.

 

Ýaryşda ýeňiji bolan toparlara Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap Geňeşi tarapyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

 

Myrat Çaryýew
Ylym we bilim işgärleriniň
Kärdeşler arkalaşyklarynyň
Tejen etrap Geňeşiniň başlygy