Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Dünýäde /Täze açylan asteroid 2046-njy ýylda Ýere gaçyp biler!
  15.03.2023
357
Täze açylan asteroid 2046-njy ýylda Ýere gaçyp biler!

Amerikanyň Milli awiasiýa we kosmos dolandyryş guramasy bolan «NASA»-nyň resmileri golaýda täze asteroidi açdylar. Bu asteroid 20 ýyldan soň ýagny 2046-njy ýylda dünýäde bellenilýän Söýgüliler gününde Ýere gaçar diýlip çaklanylýar. Älem giňişligini öwrenijiler howply asteroidiň Ýere gaçmak ähtimallygyny 600-de 1 hökmünde belleýärler.

«2023 DW» diýlip atlandyrylýan asteroid, takmynan 50 metr diametri bolan Olimpiýa basseýniniň ululygyndadyr. Adaty töwekgelçilik derejesinden has ýokarydygyny mälim eden NASA täze açylan asteroid baradaky näbellilikleri azaltmak we orbitalaryny takyk çaklamak üçin birnäçe wagt gerekdigini belleýär.

Ýöne gorkulan ýagdaý hakyky bolsa we bu asteroid Ýere gaçsa, netijesi beýle erbet bolmaz diýlip çaklanylýar. Şeýle-de bolsa, «2023 DW» diýlip atlandyrylýan asteroid köp adamly şäheriň golaýyna gaçsa onda uly meseleleri döredip biler.

Belläp geçsek, 2013-nji ýylda Russiýanyň Çelýabinsk şäheriniň golaýyna «2023 DW» asteroidiniň ululygyndaky bir asteroid gaçdy we 1500 töweregi adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy. 

 

Gurban ÖWEZOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.