Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Medeniýet /Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar
  02.10.2023
106
Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň: «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly hem-de Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçirilýän medeni-köpçülikleýin çärelerde — festiwallarda, sergilerde, konsertlerde, döredijilik duşuşyklarynda, şygryýet agşamlarynda medeniýet we sungat işgärleri, ýazyjy-şahyrlar üstünlikli çykyş edýärler. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň halkymyza peşgeş berýän çuňňur paýhasa ýugrulan eserleriniň taryhy ähmiýetini giňden wagyz etmekde, Magtymguly Pyragynyň eserlerinde öňe sürülýän ynsanperwer ýörelgeleri çeper wasp etmekde döredijilik işgärleri uly işleri alyp barýarlar.» – diýip örän jaýdar belleýşi ýaly, ýurdumyzyň medeni durmuşyndaky döwrebap milli özgeriş halkymyzyň ruhy galkynyşynyň düýp esas özenini düzýär. 

 

 

Mertebesi belent hormatly Prezidentimiziň bu ajaýyp taglymynda beýan edişi deýin, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda türkmen halkynyň hem-de tutuş Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli durmuşa geçirilýän işler diýseň buýsandyryjydyr. Häzirki wagtda Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi dünýäniň birnäçe ýurdunda –  Türkiýede, Eýranda, Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastlarynda bolup,  Magtymguly Pyraga bagyşlanan dokumental filmleri surata düşürýär.

 

 

Türkmen döwlet neşirýat gullugy bolsa, ýaňy-ýakynda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň bölüm müdiri, filologiýa ylymlarynyň doktory Muhammetguly Amansähedowyň Magtymguly Pyragynyň köptaraply şahsyýetini ylmy taýdan açyp görkezýän «Magtymguly Pyragynyň şahyrana şahsyýeti» atly kitabyny neşir edip, okyjylar köpçüligine ýetirdi.

 

 

Arkadag şäheriniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda açylan  akylly medeni ojaklarynda halkymyza döwrebap medeni hyzmatlary hödürlemeklik, medeni-dynç alyş çärelerini ýokary derejede guramaklyk, meşhur sungat ussatlarynyň joşgunly çykyşlaryny köpçülige ýetirmeklik ugrunda ähli şertler döredilendir. Munuň özi raýatlarymyzy il-ýurt bähbitli işlere ruhlandyrmakda diýseň wajypdyr.

 

 

Ýurdumyzda medeniýetiň we sungatyň şunuň ýaly döwrebap derejesinde ösdürilmegi halkymyzyň medeni aň-bilim derejesini, şu günki ýaş nesilleriň ruhy kämilligini, sowatlylygyny ýokarlandyrmaga ýardam berýär.

 

Aýna BAÝRYÝEWA,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar
we informatika institutynyň Diller
kafedrasynyň mugallymy.