Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir ✦ ✦ Dalaşgärler üçin orta hünär okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy ✦ ✦ Suwuň taryhy-ýaşaýyş taryhy ✦ ✦ Daşky gurşawyň arassalygy-tebigatyň sagdynlygy ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ✦ ✦ Arzuwlan zamanyň geldi, Pyragy! ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Kaka etrabynyň telekiçiler mekdebinde maşgala mekdebi barada maslahat geçirildi
  05.08.2023
452
Kaka etrabynyň telekiçiler mekdebinde maşgala mekdebi barada maslahat geçirildi

Kaka etrabynda ýerleşýän telekeçiler mekdebinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň guramagynda maşgala mekdebi barada maslahat geçirildi.

 

Maşgala mekdebi barada geçirilen pedagogika maslahatynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň işjeň agzasy Mekanmyrat Babaýew “Üç görnüş ene-ata” atly tema boýunça çykyş etdi.

 

Pedagogika maslahatynyň diňleýjileri mekdep okuwçylary we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Kaka etrap Geňeşiniň wekilleri boldy.

 

Maslahatda ýaşlara täsin atlandyrylýan üç görnüşli; dikuçar, seržant, konsultant ene-atalaryň çagalary terbiýeleýşi dogrusynda gyzykly gürrüň edildi. Şeýle hem ýaşlara ene-atany sylamak olara hormat goýmak barada wagyz nesihat edildi.

 

Täsirli geçen maslahaty Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň maglumat beriş bölümi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Kaka etrap Geňeşiniň hem-de Kaka etrabynyň Telekeçiler mekdebiniň guramagynda geçirdi.