Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Kaka etrabynyň telekiçiler mekdebinde maşgala mekdebi barada maslahat geçirildi
  05.08.2023
257
Kaka etrabynyň telekiçiler mekdebinde maşgala mekdebi barada maslahat geçirildi

Kaka etrabynda ýerleşýän telekeçiler mekdebinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň guramagynda maşgala mekdebi barada maslahat geçirildi.

 

Maşgala mekdebi barada geçirilen pedagogika maslahatynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň işjeň agzasy Mekanmyrat Babaýew “Üç görnüş ene-ata” atly tema boýunça çykyş etdi.

 

Pedagogika maslahatynyň diňleýjileri mekdep okuwçylary we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Kaka etrap Geňeşiniň wekilleri boldy.

 

Maslahatda ýaşlara täsin atlandyrylýan üç görnüşli; dikuçar, seržant, konsultant ene-atalaryň çagalary terbiýeleýşi dogrusynda gyzykly gürrüň edildi. Şeýle hem ýaşlara ene-atany sylamak olara hormat goýmak barada wagyz nesihat edildi.

 

Täsirli geçen maslahaty Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň maglumat beriş bölümi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Kaka etrap Geňeşiniň hem-de Kaka etrabynyň Telekeçiler mekdebiniň guramagynda geçirdi.