Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Kaka etrabynda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresi geçirilýär!
  14.06.2023
503
Kaka etrabynda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresi geçirilýär!

Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi 2023-nji ýylyň 23-nji iýunynda Kaka etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň Kaka şäheriniň Rowaçlyk köçesiniň 2-nji jaýynda ýerleşýän öz edara binasynda sagat 10:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär we Kaka etrabynyň Kaka şäheriniň çäginde ýerleşýän edara-kärhanalary, guramalary, firmalary, kompaniýalary özlerinde eýelenmedik bar bolan boş iş orunlaryny hödürlemeklige çagyrýar.

Işe girmek isleýän raýatlary geçiriljek çärä çagyrýarys. Olar ýany bilen pasportyny we zähmet depderçesini alyp gelmeli. 

Çäräniň geçiriljek ýeriniň salgysy: Kaka şäheriniň Rowaçlyk köçesiniň 2-nji jaýy, Kaka etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň zaly.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: (800133) 31-7-38.