Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Institutyň täze binalar toplumy “Ajaýyp gurluşyk” hususy kärhanasy tarapyndan bina ediler
  17.09.2023
1188
Institutyň täze binalar toplumy “Ajaýyp gurluşyk” hususy kärhanasy tarapyndan bina ediler

Halkymyz gurmagy, döretmegi iň bir haýyrly iş hasaplaýar. Çünki, gurmak, bina etmek geljegi nazarlaýan maksatly iş bolup durýar.  Sebäbi her bir gurlan desga, bina halkymyza hyzmat edýär. Bu günki gün dünýä ulňülerine laýyk gurulýan jemgyýetçilik desgalary agzybir halkymyzyň, bagtyýar ýaşlaryň göwün guşuny ganatlandyrýar.

 

2023-2024-nji täze okuw ýylynda binýady tutulan ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesiniň hatarynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binalar toplumy uly orun alýar. Şeýle desgalaryň sanynyň barha artýandygy ýurdumyzda  bilim ulgamynyň geriminiň barha giňeýändigini tassyklaýar. 

 

Geljekki ykballaryny ýurduň gurluşyk ulgamy bilen baglan türkmen halky ökde hünärmen edip ýetişdirmekde uly tagallalary edýän Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty häzirki zaman ylmy we taslama bilim edarasy bolup, ol 2012-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda döredildi.

 

Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak bilen bir hatarda binagärlik-gurluşyk, jemagat hojalygy, himiýa, energetika, senagat we ýol-ulag pudaklaryny inžener işgärleri bilen üpjün etmek Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň esasy wezipesi bolup durýar. Häzirki wagtda institutda 7 fakultet, 126 kafedra hereket edýär, olardan 3 müňden gowrak talyp bilim alýar.

 

Hormatly Prezidentimiziň degişli Kararyna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda düýbi tutulan Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 5 müň orunlyk binalar toplumy «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasy tarapyndan bina ediler. Binalar toplumyny 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak meýilleşdirilýär.

Jemal KURBANOWA,
Türkmen döwlet binägärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.