Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Institutyň täze binalar toplumy 2026-njy ýylda okuwa taýýar bolar
  15.09.2023
246
Institutyň täze binalar toplumy 2026-njy ýylda okuwa taýýar bolar

Türkmenistan ýurdumyzda Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň geljegi, onuň ösüşiniň hem-de rowaçlygynyň binýady bolan ýaşlara möhüm üns berilýär. Häzirki wagtda orta we ýokary okuw mekdepleri diňe bir döwrebap bilimli, sazlaşykly ösen ýaşlary taýýarlamak üçin talabalaýyk enjamlaşdyrylan okuw merkezleri bolmak bilen çäklenmän, olar milletimiziň aň-bilim kuwwatyny doly açmak, jemgyýetimiziň medeni we ruhy ösüşiniň, Watanymyzyň mundan beýläk-de durmuş-ykdysady abadançylygynyň ygtybarly binýady bolup durýar.

 

Arkadagly Serdarymyzyň: “Belent sepgitler, beýik ösüşler, ilkinji nobatda, ylymly-bilimli nesliň güýji, zehin baýlygy hem-de döredijilik başarnygy bilen berk baglanyşyklydyr” diýen ganatly sözleri Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň bagtyýar ýaşlarynyň belent başlaryny göge ýetirýär.

 

  2023-2024-nji okuw ýylynyň 1-nji sentýabrynda Hormatly Prezidentimiziň degişli Kararyna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasy tarapyndan bina ediljek Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 5 müň orunlyk binalar toplumynyň düýbi tutuldy. Institutyň binalar toplumyny 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak göz öňünde tutulýar.

 

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty 2012-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda döredildi. Bu ýerde ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak we binagärlik-gurluşyk, jemagat hojalygy, himiýa, energetika, senagat we ýol-ulag pudaklaryny inžener işgärleri bilen üpjün etmek göz öňüne tutulan esasy wezipedir. Häzirki wagtda institutda 7 fakultet, 26 kafedra hereket edýär, olarda 3 müňden gowrak talyp bilim alýar. Bu ýokary okuw mekdebinde her ýyl 600-den gowrak hünärmen taýýarlanylýar.

 

Yhlas ATAGARAÝEW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.