Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir ✦ ✦ Dalaşgärler üçin orta hünär okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy ✦ ✦ Suwuň taryhy-ýaşaýyş taryhy ✦ ✦ Daşky gurşawyň arassalygy-tebigatyň sagdynlygy ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ✦ ✦ Arzuwlan zamanyň geldi, Pyragy! ✦
Baş sahypa / Medeniýet /Dutaryň şöhraty äleme ýaýrap, ol şirwan perdäňde çalsana bagşy
  15.09.2023
296
Dutaryň şöhraty äleme ýaýrap, ol şirwan perdäňde çalsana bagşy

Ýakynda paýtagtymyzda ýerleşýän, Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda geçirilýän «Çalsana, bagşy!» atly bäsleşigiň jemleýji döwlet  tapgyry geçirildi.

 

Bäsleşigiň nobatdaky jemleýji  tapgyryna  ýeňiji bolmagy başaran, ýagny Aşgabat şäherinden hem-de ýurdumyzyň  welaýatlarynda ýeňiji bolmagy başaran aýratyn zehinli ýaşlar gatnaşyp, özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

 

Dutarçy sazandalar bäsleşikde türkmen halk sazlaryndan «Kepderi», «Burnaşak», «Ynjytma», «Sataşdym»,  «Ýar gara gözli», «Gyrmyzy»,  «Şirin şeker», «Düşmüş» «Ýandym», «Döwletýar gyrk», «Alagaýyşly», «Haraýdonly» ýaly türkmen  halk sazlaryny ussatlyk bilen ýerine ýetirip özleriniň  dutarda saz çalmagyň dürli usuldyr tärlerini, hem-de özboluşly ýol bilen çalmak bilen ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

 

 Dutarçy bagşylar bolsa, bäsleşikde halypalardan miras galan «Eýlediň», «Oýan», «Ýandyrdyň Bibi», «Weýýar», «Görogly» şadessanynyň «Harmandäli» şahasyndan «Teşnit» heňine sanalýan «Gitme Görogly», «Torgaý guşlar» ýaly türkmen hak aýdymlaryny ýerine ýetirip, bäsleşige syn edýän tomaşaçylaryň gyzgyn el çarpyşmalaryna mynasyp boldular.

 

 
Bäsleşigiň emin agzalarynyň hem-de ýaryşa synlamaga gelen tomaşaçylaryň saýlan netijesine görä, dutarçy sazandalaryň arasynda geçirilen bäsleşikde:

Serdar  Bäşimow
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Jemagat-hojalyk kärhanasynyň “Laçyn” tans-saz folklor toparynyň 2-nji derejeli orkestriniň artisti

Kerim Nyýazow
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň talyby  

Daýançmyrat Hangeldiýew
Balkan welaýatyndan Balkan welaýat ýörite sungat mekdebiniň mugallymy  

Şükürberdi  Hudaýberenow
Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndaky 19-njy orta mekdebiň aýdym-saz mugallymy  

Begenç  Urpekow
Daşoguz welaýatyndan Daşoguz welaýat Medeniýet müdirliginiň Akdepe etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň mugallymy 


Lebap welaýatyndan Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň dutar hünäri boýunça mugallymy Akmyrat  Hoşyýew has-da aýratyn tapawutlanyp döwlet tapgyrlary boýunça   «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi diýlip yglan edilip Türkmenistanyň Prezidentiniň altyn zynjyryna mynasyp boldular.

 

 
Dutarçy bagşylaryň arasynda bolsa, Aşgabat şäherinden:
70-nji orta mekdebiň iňlis dili mugallymy Şaguly  Hojamgulyýew "Näzli ýar",

Ahal welaýatyndan welaýat Medeniýet müdirliginiň Babadaýhan etrap medeniýet bölüminiň medeniýet merkeziniň 2-nji derejeli artisti Allamyrat Idirisow «Büdi bilmen»,

Balkan welaýatyndan Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň halk sazy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Merdan  Baýramgeldiýew «Maral zeýrendi»,

Mary welaýatyndan Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň halk sazy fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Göwher Tuhyýewa «Köne güzer»,

Daşoguz welaýatyndan   welaýat medeniýet müdirliginiň Görogly etrap medeniýet bölüminiň Türkmenistan geňeşligindäki Kerpiçli oba medeniýet öýüniň aýdym-saz ýolbaşçysy Güýçmyrat  Atabaýew «Görogly» şadessanyndan «Göroglynyň öýlenişi»  şahasyndan Babagammar heňine sanalýan «Bir bolar» atly aýdymyny,

Lebap welaýatyndan  welaýat medeniýet müdirliginiň Saýat etrap medeniýet bölüminiň Saýat şäher medeniýet öýüniň akkomponiatory Kerim Annakulyýew «Balsaýat» atly dürli ugurlar we ýollar boýunça   halk aýdymlary bilen tapawutlanyp bäsleşigiň ýeňijisi hökmünde altyn zynjyra mynasyp boldular. Ýeňiji bolanlaryň we gatnaşyjylaryň aglaba bölegi talypdyr-ýaşlaryň bolmagy diýseň buýsandyryjy wakadyr.

 

Bäsleşigiň jemleýji döwlet tapgyry bolsa Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda uly baýramçylyk çäresidir. Bu baýramçylyk çäresi geçen ýyldan bäri uly dabara bilen geçirilýär.

 

Şular ýaly bäsleşikdir-ýaryşlary döredip gurnamakda, medeniýet we sungata uly tagallalar edýän Hormatly Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza köp sag bolsunlarymyzy aýtýarys. Goý olaryň jany sag, ömri uzak, tutýan tutumly işleri hemişe rowaç alsyn!

Kuwwat Ýowbasarow,
Maýa Kulyýewa adyndaky 
Türkmen milli konserwatoriyasynyñ
«Kompozisiýa, saz öwreniş we fortepiano»
fakultetiniň IV ýyl talyby, ýaş alym.