Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Dünýäniň iň çuň ýerasty myhmanhanasy açyldy
  21.06.2023
823
Dünýäniň iň çuň ýerasty myhmanhanasy açyldy

Häzirki güne çenli bar bolan dünýäniň iň çuň ýerindäki myhmanhana, Uelsdäki Snowdoniýa daglarynyň aşagynda 419 metr çuňlukda açyldy. Gijäni ýerasty myhmanhanada geçirmek üçin 550 funt sterling tölemek ýeterlik. «Deep Sleep» (Çuňňur uky) diýlip atlandyrylýan myhmanhana Kumortin şahta käniniň çuňlugynda ýerleşýär we diňe ýörite geçelge arkaly ýol bilen baryp bolýar.

«Çuňňur uky» myhmanhanasy dört aýry otagly böleklerden we ýörite maksatly otagdan, naharhana we hammamlardan ybarat. Myhmanhana «Go Below» işewürlik kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýar we hepdede diňe bir gün, şenbe güni açylýar.

Başdan geçirme şenbe güni agşam sagat 17:00-da başlaýar, bu ýerde syýahatçylar ýörite ýolbeletler tarapyndan myhmanhana geçirilýär. Munuň üçin gaýalaryň arasynda dik ugur boýunça 45 minut ýöremeli bolarsyňyz, ýöne owadan görnüşler şähdiňi açýar. Soňra myhmanlar düşmäge taýynlyk görmek üçin kottejde durýarlar (kaska, el çyrasy we rezin aýakgap bilen). 1810-njy ýyldan 1939-njy ýyla çenli işlän bu magdanyň üsti bilen kyn ýoly ýeňip geçip, gadymy magdançylaryň basgançaklaryndan, könelen köprülerden we ýollardan geçilýär, bu ýerde alpinizm endiklerini hem öwrenmeli bolýar.

Syýahatçylary bu ýerde gyzgyn çaý we dürli görnüşindäki naharlar garşylaýar. Myhmanhananyň temperaturasy ýylyň dowamynda +10C dereje bolýar, ýöne diwarlaryň galyň izolýasiýasy sebäpli otaglar ýyly bolýar. Elektrikli yşyklandyryş pes woltly we 12V batareýa bilen işleýär. Bu ýerde hatda 4G antennasyndan bir kilometrlik kabelden geçýän Wi-Fi hem bar. Magdanda çeşmeden akýan suw hem bar.

Syýahatçylar bir gije myhmanhanada bolýarlar, ertirlik nahary - ýönekeý naharlar we gyzgyn içgi - ertesi gün irden 08:00-de berilýär. Şondan soň myhmanlar magdanyň ýokarsyna çykýarlar.

Myhmanhana pikiri «Go Below»-y esaslandyryjy Maýls Moldinge degişlidir. Netijede bu myhmanhana mundan öň Şwesiýanyň Sala kümüş käninde 154 metr ýerastynda ýerleşýän myhmanhanadan dünýäniň iň çuň myhmanhanasynyň derejesini aldy. 

 

Azat ŞAMUHAMMEDOW,

Türkmenistanyň Döwlet energetika 
institutynyň 1-nji ýyl talyby.