Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Bilimli il — ozar
  11.03.2023
702
Bilimli il — ozar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalaryndan ussatlyk bilen baş çykarýan, watansöýüji, dünýä dillerini suwara bilýän ilhalar ýaşlar kemala gelýär. Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ylym-bilim ulgamynda döredilýän giň mümkinçilikler biziň her birimizi buýsandyrýar. Ýurdumyzda bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegi jemgyýetimiziň medeni we ruhy taýdan sazlaşykly ösmeginiň esasy şertine öwrüldi.

Häzirki döwürde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde ýaşlaryň hukuklary ygtybarly goralýar, olaryň ýaşaýyş derejesi we durmuş taýdan goraglylygy yzygiderli ýokarlanýar. Döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän işlere bilimli, hünärine ussat, başarnykly ýaşlar giňden çekilýär. Ýaşlaryň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde okamaklary üçin ähli şertler döredilýär.

Ýaşlar hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladalarydyr tagallalaryna jogap edip, ýokary netijeleri görkezýärler. Olar halkara ders we internet bäsleşiklerine gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Döwletimiziň ýagty geljegine deňelýän ýaşlar yzygiderli üns-alada bilen gurşalýar.

Ajaýyp zamanamyzda ýaşlaryň ylymly-bilimli, sowatly bolmagy üçin ýokary okuw jaýlary, orta hünär okuw mekdepleri gurlup, ulanylmaga berilýär. Arkadagly Serdarymyzyň bu ugurdaky ähli aladalary türkmen ýaşlaryna ruhubelentlik paýlaýar.

Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlar hakynda bimöçber aladalary edýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, tutumly işleri hemişe rowaç alsyn! 

 

Suraýa ADAMBAÝEWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri 
institutynyň talyby.