Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Bilim kämil geljegiň binýady
  16.10.2023
342
Bilim kämil geljegiň binýady

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ylym – bilim ulgamy barha ösüşlere beslenýär. Ata – babalarymyz öňki döwürlerden bäri sowatly bolmak üçin, ýaşlary terbiýelemek üçin alada edipdirler. Sebäbi bilim beýik geljegi gurmagyň kämil guralydyr. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýaşlaryň okap bilim almaklary üçin häzirki wagtda ýurdumyzda giň mümkinçilikler döredilen.

 

 

Ata-babalarymyzdan gelýän ýörelgeleri mynasyp dowam etdirilip, döwrüň talabyna laýyklykda, bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli kämilleşdirilýär, bu ugrda düýpli maýa goýum işleri gönükdirilýär. Bilim ojaklary ylmyň iň soňky gazananlary, interaktiw-multimedia, kompýuter tehnologiýalary bilen doly derejede üpjün edilýär.

 

 

Ýaşlar ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda geçirilýän halkara olimpiýadalara gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Galybersede ýaşlaryň bilim almaklary üçin daşary ýurt uniwersitetlerinde talyp haklary bilen okamaga hem döwletimiz tarapyndan mümkinçilikler döredilendir.

 

 

Türkmen ýaşlary islendik döwürde hem ylma, bilime yhlasly ýapyşýandyklary bilen aýratyn tapawutlanypdyrlar. Muny Gahryman Arkadagymyzyň: «Türkmen ýigitleriniň we gyzlarynyň akyly jöwher dek ýiti bolmalydyr. Çünki siz özüni taýsyz zehini bilen dünýä tanadan halkyň neslisiňiz!» diýen pähim-paýhasa ýugrulan sözleri hem äşgär edýär.

 

 

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň geljegi bolan ýaşlara aýratyn üns berip, uly ynam bildirmegi, «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilip, olar üçin täze mümkinçilikleriň we ýeňillikleriň döredilmegi, ÝUNESKO-nyň ýaşlar baradaky maksatnamalaryna Türkmenistanyň işjeň gatnaşmagy ýaşlar syýasatynyň döwlet we halkara derejesinde dabaralanýandygy ýurdumyzda bilim ulgamyna aýratyn üns berilýänliginiň aýdyň subutnamasydyr.

 

 

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Watanymyzyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşine, halkara derejedäki abraýynyň ýokarlanmagyna goşant goşmak biz ýaş nesilleriň öňünde durýan möhüm wezipeleriň biridir.

 

Hangeldi GURBANOW,
Türkmenistanyñ Telekommunikasiýalar
we informatika institutynyñ Maglumat
tehnologiýalar we programmirleme
fakultetiniň II ýyl talyby.