Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Bedende suw balansyny dikeltmegiň aňsat usuly
  17.09.2023
598
Bedende suw balansyny dikeltmegiň aňsat usuly

Garpyz diňe bir ýakymly we serginlediji miwe bolman, eýsem köp peýdaly maddalaryň çeşmesidir.  Suw we mikroelektrlere baý, böwrek, aşgazan, bagyr organlary ýuwup arassalaýar. Garpyz 92% suwdan durýar.  Yssy howada ýa-da güýçli maşklardan soň, bu önümi iýmek bedende suw balansyny dikeltmegiň aňsat usuly. 

 


Garpyzyň düzümi A we C witaminlerine baý, A witamini sagdyn gözleri, derini we saçlary ösdürýär, C witamini erkin radikallara garşy göreşmäge kömek edýän güýçli antioksidantdyr.  Mundan başga-da, garpyz nerw ulgamyna oňyn täsir edýän az mukdarda B witaminini öz içine alýar. Antioksidantlar Garpyzdaky lisin, karotin, lýutein we beýleki antioksidantlar ir garramagyň we dowamly keselleriň döremeginiň öňüni alýar, ýürek-damar ulgamynyň işjeňligini sazlamaga kömek edýär. 

 


Garpyz gan damarlaryny rahatlandyrmaga, aýlanyşygy gowulaşdyrmaga kömek edýän L-sitrulin aminokislotasyny öz içine alýar. Ýokary gan basyşy ýa-da beýleki ýürek-damar keselleri bolan adamlar üçin bu peýdaly bolup biler.

Ýunus GELDIMYRADOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
Agronomçylyk fakultetiniň
II ýyl talyby.