Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Saglyk /Bal barada
  26.09.2023
323
Bal barada

Bal iň gadymy nepislik hasaplanylýar. Ýer ýüzündaki her bir adam bu täsin önümiň peýdalary hakda eşidendir.

 

 

Bal witaminlere we minerallara baý bolan çeşmedir. Onda A, B, C, E we K witaminleriň hemmesi bar. Witaminler tebigy mineral duzlary we biogen aminler bilen birleşdirilenligi sebäpli, olaryň peýdalary sintetiki çalyşyjylardan has ýokarydyr. Makro we mikro elementlerden düzüminde magniý, kaliý, kalsiý, natriý, fosfor, hlor, kükürt, sink, ýod, mis, demir bar. Bu elementleriň her biri akymyna täsir edýän biohimiki reaksiýalaryň katalizatorlary hökmünde hereket edýän bedeniň fiziologiki prosesleridir. Balyň uglewod düzümi esasan hem glýukoza we fruktozadyr. Olary aňsatlyk bilen siňdirip bolýar we şekerden tapawutlylykda diş emalyna zyýan bermeýär.

 

 

Balyň şeýle baý düzüminiň kömegi bilen bu önümiň aşakdaky peýdaly aýratynlyklaryny tapawutlandyryp bolar:

 

  • bedeniň immunitetini ýokarlandyrmaga kömek edýär;
  • aşgazanyň bozulmagynyň öňüni alýar we iýmit siňdirilişini gowulaşdyrýar;
  • süňkleriň güýçli bolmagyna kömek edýär;
  • ýürek-damar ulgamyna gowy täsir edýär;
  • sowuklama ýa-da ýokanç wiruslar ýüze çykan ýagdaýynda adamyň çalt dikelmegine kömek edýär;
  • ganazlygyň öňüni alýar;
  • wiruslara garşy, antibakterial täsiri bar;

 

Bal kosmetologiýada hem giňden ulanylýar. Adam derisiniň we saçynyň ýagdaýyny gowulaşdyrýar. Bu täsin önümi ulanyp, kosmetologlar bedeni örtmek amallaryny ýerine ýetirip bilerler. Bu önümi öz içine alýan çaýlar we şampunlar öndürilýär. Bu kosmetiki amallar we önümler derimiziň mahmal we sagdyn görnüşini saklamaga kömek edýär, saçlar ýalpyldawuk we güýçli bolýar.

 

Gülnabat KÖMEKOW,
Daşoguzenergo Ö/b-niň KAIG-nyň bughalteri.