Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Sport /Bäherden etrabynda woleýbolçy zenanlar ýaryşdy
  06.03.2023
823
Bäherden etrabynda woleýbolçy zenanlar ýaryşdy

Bäherden etrabynyň Mürçe obasyndaky 12-nji orta mekdepde geçirilen woleýbol ýaryşy Halkara zenanlar gününe bagyşlandy. Etrap bedenterbiýe we sport bölüminiň meýilnamasy esasynda geçirilen ýaryşa etrapdaky orta mekdeplerden gelin-gyzlardan düzülen toparlar gatnaşdy.

Ýaryşyň esasy maksady ildeşlerimizi sporta çekmekde, olaryň woleýbola bolan höwesini we sport ussatlygyny ýokarlandyrmakdan ybarat boldy. Woleýbol ýaryşynyň netijesinde etrapdaky 27-nji orta mekdebiň topary birinji, 23-nji orta mekdebiň topary ikinji, 17-nji orta mekdebiň topary üçünji orna mynasyp boldular. Ýeňijilere Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň sowgatlary gowşuryldy.