Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Sport /Bäherden etrabynda woleýbolçy zenanlar ýaryşdy
  06.03.2023
456
Bäherden etrabynda woleýbolçy zenanlar ýaryşdy

Bäherden etrabynyň Mürçe obasyndaky 12-nji orta mekdepde geçirilen woleýbol ýaryşy Halkara zenanlar gününe bagyşlandy. Etrap bedenterbiýe we sport bölüminiň meýilnamasy esasynda geçirilen ýaryşa etrapdaky orta mekdeplerden gelin-gyzlardan düzülen toparlar gatnaşdy.

Ýaryşyň esasy maksady ildeşlerimizi sporta çekmekde, olaryň woleýbola bolan höwesini we sport ussatlygyny ýokarlandyrmakdan ybarat boldy. Woleýbol ýaryşynyň netijesinde etrapdaky 27-nji orta mekdebiň topary birinji, 23-nji orta mekdebiň topary ikinji, 17-nji orta mekdebiň topary üçünji orna mynasyp boldular. Ýeňijilere Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň sowgatlary gowşuryldy.