Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Sport /Bäherden etrabynda kiçi futbol ýaryşy geçirildi
  13.03.2023
385
Bäherden etrabynda kiçi futbol ýaryşy geçirildi

Bäherden etrabynyň sport mekdebinde «Berkarar döwletiň sagdyn ýaşlary» ady bilen kiçi futbol ýaryşy geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşiniň, etrabyň bedenterbiýe we sport bölüminiň bilelikde guramagynda bolan ýaryşa ýetginjeklerden düzülen toparlaryň birnäçesi gatnaşyp, özara güýç synanyşdy.

Çekeleşikli geçen ýaryşda «Galkynyş» topary ýeňiji boldy. Ýaryşda Bezirgen Bäşimow, Bagtyýar Babaýew, Baýramgeldi Nurýagdyýew, Işanmyrat Söýünow dagynyň aýratyn tapawutlanmagy başarandyklaryny bellemek gerek. Olara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşiniň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.