Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Aşgabatda Robototehnika festiwaly geçirildi
  11.10.2023
736
Aşgabatda Robototehnika festiwaly geçirildi

Bäsleşige paýtagtymyz Aşgabat şäherinden we ýurdumyzyň welaýatlaryndan 254 sany okuwçy gatnaşdy. Olar bäsleşige öz döreden uzakdan dolandyrylýan robot ulaglaryny hem-de dürli taslamalaryny hödürlediler.

Robotehnika boýunça geçirilen bu bäsleşik, Aşgabat şäherindäki Dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 97-nji orta mekdebi, Türkmenistanyň Bilim ministriligi hem-de ÝUNISEF tarapyndan guraldy.

Bäsleşige paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda bilim ulgamynda iş  alyp barýan birnäçe okuw merkezleri hem gatnaşdy. Şeýle hem bäsleşigiň dowamynda ÝUNISEF wekili hem-de bilim ulgamynyň wekilleri döredilen täze tehnologiýalar bilen tanyşyp gyzyklandylar.