Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Angora towşany
  17.09.2023
1056
Angora towşany

Angora towşany – saýlantgy towşan tohumlarynyň bir görnüşidir. Olary uzyn sütükleri sebäpli senagat we bezeg maksatlary üçin ösdürip ýetişdirýärler. Bu sütükden, “Angora ýüňi”  diýilýän – näzik, gaty ýumşak mata alynýar. Bezegler üçin hem şu tohumyň ýüňleri ulanylýar. Angora towşanlarynyň ýüňlerinden sütük öndürmek boýunça dünýade öňdebaryjy ýurt Hytaý hasaplanylýar. Olar her ýylda 8 müň tonna çenli sütük öndürýärler. Angora towşanynyň ömri 7-10 ýyla barabardyr. Olaryň ýüňlerini doglandan 7 aý geçensoň soň ulanmak amatlydyr. 

 

Angora toşany towşanlaryň iň gadymy tohum toparlaryndan biridir. Olaryň köpelmegi Türkiýede başlandy we bu haýwanlara  Türkiýäniň paýtagty Ankara (ozalky Angora) towşany diýlip at berildi. Ýewropada bu haýwanlar XVIII asyryň ortalarynda Fransiýada peýda bolup, tiz meşhurluk gazandy we XIX asyryň başlarynda Angora towşanlary tutuş kontinentde diýen ýaly ýaýrady. Ilkibaşda Ýewropada bu towşanlar öý haýwanlarynyň arasynda meşhurlyk gazandy we olaryň görnüşleri  köpeldilip başlandy. 

 

Tohumyna baglylykda Angora towşanlarynyň agramy 2 - 6 kilograma çenli bolup biler. Bu towşanlara ideg etmek, beýleki towşanlara seredende  has kyndyr. Olaryň ýüňleri hepdede azyndan iki gezek daralmagy talap edýär. Angora towşanynyň tüýleriniň uzynlygy 12-25 sm aralygyndadyr. Bu towşanlar örän işjeň, oýunçy we jemgyýetçidir. Şonuň üçin hem ony Ýewropa ýurtlarynda adamlar köp eldekleşdiripdirler.

Serdar HAÝTYÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
Agronomçylyk fakultetiniň
Agronomçylyk hünäriniň V ýyl talyby
.