Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Änew şäherinde mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi
  07.10.2023
733
Änew şäherinde mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi

Ahal welaýatynyň höwesjeň bilim işgärleriniň arasynda kitap okamak boýunça bäsleşik geçirildi. Bu gezekki bäsleşikde Akbugdaý etrabynyň orta mekdeplerinde, çagalar baglarynda, ýöriteleşdirilen okuw jaýlarynda zähmet çekýän mugallymlar gatnaşdy.

Kitapsöýüjiler bäsleşigi Ahal welaýat Baş bilim müdirligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşi, TMÝG MG-niň Maglumat beriş bölümi, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komiteti, hem-de “Gujurly bilim merkeziniň” ilkinji Ýaşlar guramasynyň bilekde guramaçylygynda alnyp baryldy.