Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Änew şäherinde mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi
  07.10.2023
403
Änew şäherinde mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi

Ahal welaýatynyň höwesjeň bilim işgärleriniň arasynda kitap okamak boýunça bäsleşik geçirildi. Bu gezekki bäsleşikde Akbugdaý etrabynyň orta mekdeplerinde, çagalar baglarynda, ýöriteleşdirilen okuw jaýlarynda zähmet çekýän mugallymlar gatnaşdy.

Kitapsöýüjiler bäsleşigi Ahal welaýat Baş bilim müdirligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşi, TMÝG MG-niň Maglumat beriş bölümi, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komiteti, hem-de “Gujurly bilim merkeziniň” ilkinji Ýaşlar guramasynyň bilekde guramaçylygynda alnyp baryldy.