Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Ahal welaýatynda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresi geçirilýär!
  15.03.2023
519
Ahal welaýatynda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresi geçirilýär!

Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi 2023-nji ýylyň 29-njy martynda Ak bugdaý etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň Änew şäheriniň Watan köçesiniň 1-nji jaý salgysynda ýerleşýän Ak bugdaý etrap häkimliginiň edara binasynyň kiçi mejlisler jaýynda sagat 10:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär we Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän edara-kärhanalary, guramalary, firmalary, kompaniýalary özlerinde eýelenmedik bar bolan boş iş orunlaryny hödürlemeklige çagyrýar.

Işe girmek isleýän raýatlary geçiriljek çärä çagyrýarys. Olar ýany bilen pasportyny we zähmet depderçesini alyp gelmeli. 

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: (800137) 36-7-14.