Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi
  04.10.2023
510
Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda 97-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebinde geçen robototehnika festiwalynda ýurduň ähli welaýatlaryndan gelen okuwçylar öz ezberliklerini görkezdiler.

Aşgabat şäheriniň 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçylary hem bu şüweleňde geçýän ýaryşlara taýýarlykly geldiler. Toparyň ýolbaşçysy bolsa özleri ýaly okuwçy deň-duşy Abdylla Annamyradow bu mekdepde 11-nji synpda okaýar.

Abdylla robotehnika bilen 3 ýyldan bäri gyzyklanýar. Öňki ýyllarda Abdyllanyň özi şu ýaryşlara gatnaşypdy. Jemi 7 ýaryşda öz robototehniki ukyp-başarnygyny görkezdi. Şu ýylyň aprel aýynda öz mekdebiniň Robotika gurnagyna tehniki tälimçilik etmäge çagyryldy.  Häzirki wagtda çenli ýaş tälimçiniň şägirtleri dürli robot festiwallarynda sumo, awto-sumo, race, line follower, labirint, mars rover, gämi ýaryşy, dürli taslamalar, uçar ýaly ýaryşlara gatnaşdy.

 

Aşgabat şäheriniň 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 5-nji synp okuwçysy Said Annaýew (Robot Sumo kategoriýasy boýunça), 6-njy synp okuwçylary Öwezmuhammet Annanyýazow we Abdyrahym Muhammedow (Robot Race kategoriýasynda), 7-nji synp okuwçylary Ahmet Muhammedow (Robot Race kategoriýasynda), Ýusup Işangulyýew (Line Follower kategoriýasynda), Murat Annaýew (Robot Auto-Sumo kategoriýasynda), 8-nji synp okuwçylary Nurahmet Annageldiýew, Abdylhalyk Hudaýnazarow (Robot Race kategoriýasynda) gatnaşdylar. Abdylla Annamyradow bu toparyň ýaryşlara taýýarlyk işlerinde ýolbeletlik etdi.

Öňki ýaryşlarda Said Annaýew uçar ýaryşynda 2-nji ýer alypdy.

Abdyllanyň synpdaşy Aşgabat şäheriniň 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Seýdylla Myradow bu topardan aýratyn taýýarlandy we ýaryşlaryň Robot Mars Rover kategoriýasynda 3-nji orna mynasyp boldy.

Abdylla Annamyradow geljekde öz kakasy ýaly inžener-tehnolog bolmagy arzuw edýär.

Merdan Ataýew