Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Sport /13 ýaşly türkmen gyzy Moskwa şäherinde geçirilen küşt ýaryşynda kümüş medal gazandy
  03.09.2023
82
13 ýaşly türkmen gyzy Moskwa şäherinde geçirilen küşt ýaryşynda kümüş medal gazandy

Moskwada küşt boýunça geçirilen abraýly ýaryşda 13 ýaşly türkmen gyzy Mähri Agamyradowa ikinji orny eýeledi. M.M.Botwinnigiň ýadygärligine bagyşlanan açyk halkara ýaryş Türkmenistandan, Azerbaýjandan, Ermenistandan, Belarusdan, Gazagystandan, Gyrgyz Respublikasyndan, Russiýadan we Özbegistandan wekilleri jemledi.

 


8-nji tapgyrda Mähri Agamyradowanyň (FIDE reýtingi – 1583) hem-de dünýä we Ýewropa çempionatlarynyň baýraklarynyň birnäçesini eýelän russiýaly Anna Şuhmanyň arasyndaky duşuşyk altyn medalyň eýesini mälim etdi. Iki aý mundan öň Batumide (Gruziýa) geçirilen dünýä çempionatynyň blis ýaryşynda Annany ýeňen ildeşimiz nusgawy usuldan geçen nobatdaky dartgynly duşuşykda rus küştçüsinden asgyn geldi. Şeýlelikde, 8 utukdan 5,5 utuk toplan türkmen gyzy ikinji orna mynasyp boldy.