Ahal welaýaty
logo

Biz barada

«www.ahal.info» - web saýty 2019-nji ýylyň iýun aýyndan bäri hereket edýär. Saýtymyzyň esasy maksady, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän täzelikleri üç dilde ýagny türkmen, rus, iňlis dillerinde giň okyjylar köpçüligine ýetirmeklikden ybaratdyr. Siz biziň saýtymyzyň üsti bilen ýurdumyzdaky we dünýädäki syýasat, ykdysadyýet, jemgyýet, ylym we bilim, medeniýet, sport we saglyk kategoriýalaryna degişli täzelikleri, gyzykly we peýdaly maglumatlary okap bilersiňiz! Eger-de biz bilen habarlaşmak isleseňiz we elektron salgymyza hat ugradyp bilersiňiz!